Vernissage LANDMARK Grönhögen 25 june 2023

Invigningstalet av Oscar Guermouche, followed in english


Vad är ett landmärke?

 

Wikipedia:

Landmärke kallas en lättigenkännlig landformation eller byggnad som tydligt kan ses på håll och som därigenom fungerar som vägledning för navigation till sjöss eller lands.

Begreppet används ibland i överförd bemärkelse för något föremål eller någon företeelse i andra sammanhang som skall väcka uppmärksamhet. Användning av begreppet landmärke i sådant avseende är att betrakta som en direkt överföring (anglicism) från engelskans landmark, vilket annars brukar översättas med milstolpe eller sevärdhet.

 

Nationalencyklopedin:

landmärke, angöringsmärke , naturlig, iögonfallande landformation eller torn, stenröse, mast, byggnad etc., som underlättar för sjöfarande att orientera sig när land angörs efter en resa i öppen sjö.

Ibland räcker det att ”bättra på” naturen…

 

 

Vad vi ser här omkring oss är resultatet av en tio dagar lång, internationell workshop i träskulptur. Utgångspunkten har alltså varit ”Landmark”, landmärke. Och materialet har varit trä, det vill säga träd, en del av naturen. Man kanske kan säga att konstnärerna har bättrat på naturen…

 

I 300 år var Ténéréträdet, ett ensamstående akaciaträd, omskrivet som det mest isolerade trädet på jorden, det enda trädet inom 400 km. Det stod vid en vandringsled för kamelkaravaner i Sahara i nordöstra Niger och var så välkänt att det fanns utmärkt på kartor i skalan 1:4 miljoner.

1939 skrev franska befälhavaren Michel Lesourd om Ténéréträdet:
Man måste se trädet för att övertyga sig om dess existens. Vad är dess hemlighet? Hur kan det överleva alla kameler som trampar förbi. Från varje karavan sliter sig väl någon kamel för att äta av dess löv och törnen? Varför kapar inte tuaregerna dess grenar för att göra upp eld och brygga te? Det enda svaret är att trädet är tabu och vördas som sådant av karavanledarna.

Varje år samlas karavaner runt trädet innan de ger sig ut i Ténéré. Akacian har blivit en levande fyr; det första landmärket för karavaner som lämnar Agadez i riktning mot Bilma eller tvärt om.

För 50 år sedan i år, 1973, lyckades en libysk lastbilschaufför krocka med det enda hindret på 40 mils avstånd, nämligen Ténéréträdet. Trädet dog.

 

Vad pratar jag om egentligen? Hur hänger allt det här ihop? Det gör det kanske inte.

 

Jag tänker att konst inte behöver hänga ihop, i alla fall inte som matematiken eller grammatiken eller kanske inte ens som linjen, konsten är inte logisk. Konsten upprättar platser, rum – reella eller imaginära – där idéer och uttryck, objekt och material kan sammanföras på oväntade sätt och där ny mening kan uppstå. Konsten har sällan några svar, den betyder ingenting i översättningens bemärkelse, snarare avtäcker den företeelser, pekar på samband, ställer frågor.

Och kanske kan den här utställningen, med alla olika konstnärskap och verk, ställa oss frågan:

Vad kommer man säga om oss om 50 år? Vilka uppenbara landmärken har vi då missat att se och kört över och dödat?What is a landmark?

Wikipedia:
A landmark is a readily recognisable landform or building that can be clearly seen from a distance and thus serves as a guide for navigation by sea or land.
The term is sometimes used in a figurative sense for any object or phenomenon in other contexts that is intended to attract attention. The use of the term landmark in this sense is a direct transfer (anglicism) from the English word landmark, which is usually translated as milestone or sight.

National Encyclopaedia:
landmark, mooring mark , natural, conspicuous land formation or tower, cairn, mast, building, etc., which helps seafarers to orientate themselves when approaching land after a voyage in the open sea.
Sometimes it is enough to "improve" nature...


What we see around us is the result of a ten-day international workshop on wood sculpture. The starting point was 'Landmark'. And the material has been wood, i.e. trees, a part of nature. You could say that the artists have improved nature....

For 300 years, the Ténérét tree, a solitary acacia tree, was described as the most isolated tree on earth, the only tree within 400 kilometres. It stood on a camel caravan trail in the Sahara in north-eastern Niger and was so well known that it was marked on 1:4 million scale maps.
In 1939, French commander Michel Lesourd wrote about the Ténérét tree:
One must see the tree to be convinced of its existence.